ظرف پذیرایی دو طبقه - مصارف حرفه ای
.
.
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه مشکی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه زیتونی شیاردار
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه استیل شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه قرمز آنودایز
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه آبی ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه سبز ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سمن با پایه استیل ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه خط قهوه ای با پایه رزگلد شیاردار
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه بنفش ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سمن با پایه بنفش ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سمن با پایه استیل شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه زرین با پایه طلایی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه طلایی شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه استیل ساده
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه رزگلد شیاردار
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه زرین با پایه بنفش ساده
تکی