تندیس های چینی والندورفر
.
.
تندیس چینی جینجر

تندیس چینی جینجر

8,570,000 ریال7,284,500 ریال
تکی
تندیس چینی روستر

تندیس چینی روستر

8,650,000 ریال7,352,500 ریال
تکی
تندیس چینی میلو

تندیس چینی میلو

14,100,000 ریال11,985,000 ریال
تکی
تندیس چینی پوچی

تندیس چینی پوچی

11,700,000 ریال9,945,000 ریال
تکی
تندیس چینی توسن

تندیس چینی توسن

149,500,000 ریال127,075,000 ریال
تکی
تندیس چینی کاروان

تندیس چینی کاروان

44,600,000 ریال37,910,000 ریال
تکی
تندیس چینی برونو
تندیس چینی مارال