.
.
دیس لازانیا مستطیل سفید
تکی
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
سرویس قاب و قدح هگزان ریوا طلایی
سرویس قاب و قدح هگزان گل گلستان
سرویس قاب و قدح هگزان هدیه طلایی
سرویس قاب و قدح هگزان سپیدار
تکی