.
.
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل صورتی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل صورتی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل صورتی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری پاستل صورتی
بشقاب تخت 33 سانتیمتری پاستل صورتی
بشقاب گود 19 سانتیمتری پاستل صورتی
پیاله 12 سانتیمتری پاستل صورتی
فنجان چای خوری پاستل صورتی
تکی
نعلبکی چای خوری پاستل صورتی
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب تخت 33 سانتیمتری پاستل آبی
بشقاب گود 19 سانتیمتری پاستل آبی
پیاله 12 سانتیمتری پاستل آبی
تکی
فنجان چای خوری پاستل آبی
تکی
نعلبکی چای خوری پاستل آبی
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل گلبهی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل گلبهی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل گلبهی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل گلبهی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل گلبهی