.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید
تکی
فنجان چای خوری سفید
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری پاستل لیمویی
بشقاب گود 19 سانتیمتری پاستل لیمویی
پیاله 12 سانتیمتری پاستل لیمویی
فنجان چای خوری پاستل لیمویی
تکی
نعلبکی چای خوری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل سبز
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل سبز
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل سبز
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل سبز
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل سبز