.
.
دیس لازانیا مستطیل سفید

دیس لازانیا مستطیل سفید

2,780,000 ریال2,363,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

207,000 ریال175,950 ریال
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

225,000 ریال191,250 ریال
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

300,000 ریال255,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

420,000 ریال357,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

279,000 ریال237,150 ریال
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید

پیاله 12 سانتیمتری سفید

288,000 ریال244,800 ریال
تکی
فنجان چای خوری سفید

فنجان چای خوری سفید

285,000 ریال242,250 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری پاستل لیمویی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
پیاله 12 سانتیمتری پاستل لیمویی
تکی
نعلبکی چای خوری پاستل لیمویی
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری پاستل سبز
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری پاستل سبز
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری پاستل سبز
تکی
بشقاب تخت 33 سانتیمتری پاستل سبز
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری پاستل صورتی
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری پاستل صورتی
تکی