.
.
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم

کاسه در دار کوچک پاستل کرم

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم

کاسه در دار متوسط پاستل کرم

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل طوسی

کاسه در دار کوچک پاستل طوسی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی

کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل صورتی

کاسه در دار کوچک پاستل صورتی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل صورتی

کاسه در دار متوسط پاستل صورتی

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل سبز

کاسه در دار کوچک پاستل سبز

1,270,000 ریال1,130,300 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل آبی

کاسه در دار کوچک پاستل آبی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط  پاستل آبی

کاسه در دار متوسط پاستل آبی

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل گلبهی

کاسه در دار کوچک پاستل گلبهی

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
کاسه در  دار متوسط پاستل گلبهی

کاسه در دار متوسط پاستل گلبهی

2,400,000 ریال2,136,000 ریال
تکی
کاسه در دار کوچک سفید

کاسه در دار کوچک سفید

886,000 ریال788,540 ریال
تکی
کاسه در دار متوسط سفید

کاسه در دار متوسط سفید

1,580,000 ریال1,406,200 ریال
تکی
کاسه در دار بزرگ سفید

کاسه در دار بزرگ سفید

2,200,000 ریال1,958,000 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل کرم

قابلمه کوچک پاستل کرم

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل کرم

قابلمه متوسط پاستل کرم

3,990,000 ریال3,551,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل طوسی

قابلمه کوچک پاستل طوسی

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل طوسی

قابلمه متوسط پاستل طوسی

3,590,000 ریال3,195,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل صورتی

قابلمه کوچک پاستل صورتی

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل صورتی

قابلمه متوسط پاستل صورتی

3,590,000 ریال3,195,100 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل صورتی

قابلمه بزرگ پاستل صورتی

4,440,000 ریال3,951,600 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل آبی

قابلمه بزرگ پاستل آبی

4,440,000 ریال3,951,600 ریال
تکی