.
.
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
دیس لازانیا مربع پاستل صورتی
تکی
دیس لازانیا مربع پاستل گلبهی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل کرم
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل کرم
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی
کاسه در دار بزرگ  پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل صورتی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل صورتی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل سبز
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل سبز
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل آبی
تکی
کاسه در دار متوسط  پاستل آبی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل گلبهی
تکی
کاسه در  دار متوسط پاستل گلبهی
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل گلبهی
تکی
کاسه در دار کوچک سفید
تکی
قابلمه بزرگ پاستل کرم
تکی
قابلمه کوچک پاستل طوسی
تکی