ظرف پذیرایی طبقاتی - زی
.
.
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
تکی