.
.
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ نارنج
تکی
دیس کاسرول سیترون
2 نفره
دیس کاسرول بامداد
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید
6 نفره
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید
تکی
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
کاسه در دار کوچک پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی
کاسه در دار بزرگ  پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل صورتی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل صورتی
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل صورتی
تکی