.
.
سرویس قاب و قدح هگزان ریوا طلایی
سرویس قاب و قدح هگزان گل گلستان
سرویس قاب و قدح هگزان هدیه طلایی
سرویس قاب و قدح هگزان سپیدار
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل