قابلمه چینی
.
.
قابلمه کوچک پاستل کرم

قابلمه کوچک پاستل کرم

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل کرم

قابلمه متوسط پاستل کرم

3,990,000 ریال3,551,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل طوسی

قابلمه کوچک پاستل طوسی

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل طوسی

قابلمه متوسط پاستل طوسی

3,590,000 ریال3,195,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل لیمویی

قابلمه کوچک پاستل لیمویی

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل صورتی

قابلمه کوچک پاستل صورتی

3,190,000 ریال2,839,100 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل صورتی

قابلمه متوسط پاستل صورتی

3,590,000 ریال3,195,100 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل صورتی

قابلمه بزرگ پاستل صورتی

4,440,000 ریال3,951,600 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل آبی

قابلمه بزرگ پاستل آبی

4,440,000 ریال3,951,600 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل گلبهی

قابلمه کوچک پاستل گلبهی

2,880,000 ریال2,563,200 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل گلبهی

قابلمه متوسط پاستل گلبهی

3,990,000 ریال3,551,100 ریال
تکی
قابلمه کوچک سفید

قابلمه کوچک سفید

2,210,000 ریال1,966,900 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل کرم
قابلمه بزرگ پاستل طوسی
قابلمه بزرگ  پاستل لیمویی
قابلمه کوچک پاستل سبز
قابلمه متوسط پاستل سبز
قابلمه بزرگ پاستل سبز
قابلمه کوچک پاستل آبی
قابلمه متوسط پاستل آبی
قابلمه بزرگ پاستل گلبهی
قابلمه متوسط سفید
قابلمه بزرگ سفید