قابلمه چینی
.
.
قابلمه کوچک پاستل کرم

قابلمه کوچک پاستل کرم

2,400,000 ریال2,040,000 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل طوسی

قابلمه بزرگ پاستل طوسی

3,330,000 ریال2,830,500 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل لیمویی

قابلمه کوچک پاستل لیمویی

2,400,000 ریال2,040,000 ریال
تکی
قابلمه بزرگ  پاستل لیمویی

قابلمه بزرگ پاستل لیمویی

3,330,000 ریال2,830,500 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل صورتی

قابلمه کوچک پاستل صورتی

2,400,000 ریال2,040,000 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل صورتی

قابلمه بزرگ پاستل صورتی

3,330,000 ریال2,830,500 ریال
تکی
قابلمه کوچک پاستل آبی

قابلمه کوچک پاستل آبی

2,160,000 ریال1,836,000 ریال
تکی
قابلمه بزرگ پاستل آبی

قابلمه بزرگ پاستل آبی

3,330,000 ریال2,830,500 ریال
تکی
قابلمه کوچک سفید

قابلمه کوچک سفید

1,580,000 ریال1,343,000 ریال
تکی
قابلمه متوسط سفید

قابلمه متوسط سفید

2,030,000 ریال1,725,500 ریال
تکی
قابلمه متوسط پاستل کرم
قابلمه بزرگ پاستل کرم
قابلمه کوچک پاستل طوسی
قابلمه متوسط پاستل طوسی
قابلمه متوسط پاستل صورتی
قابلمه کوچک پاستل سبز
قابلمه متوسط پاستل سبز
قابلمه بزرگ پاستل سبز
قابلمه متوسط پاستل آبی
قابلمه کوچک پاستل گلبهی
قابلمه متوسط پاستل گلبهی
قابلمه بزرگ پاستل گلبهی
قابلمه بزرگ سفید