فرم اس - مصارف حرفه ای
.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

207,000 ریال175,950 ریال
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

250,000 ریال212,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

300,000 ریال255,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

420,000 ریال357,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

279,000 ریال237,150 ریال
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید

پیاله 12 سانتیمتری سفید

288,000 ریال244,800 ریال
تکی
فنجان چای خوری سفید

فنجان چای خوری سفید

285,000 ریال242,250 ریال
تکی
نعلبکی چای خوری سفید

نعلبکی چای خوری سفید

242,000 ریال205,700 ریال
تکی
بشقاب تخت 33 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 33 سانتیمتری سفید

765,000 ریال650,250 ریال
تکی
بشقاب تخت 12 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید
پیاله 24 سانتیمتری سفید
پیاله 21 سانتیمتری سفید