فرم اس - مصارف حرفه ای
.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

207,000 ریال175,950 ریال
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

225,000 ریال191,250 ریال
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

300,000 ریال255,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 24 سانتیمتری سفید

420,000 ریال357,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

بشقاب گود 19 سانتیمتری سفید

279,000 ریال237,150 ریال
تکی
پیاله 12 سانتیمتری سفید

پیاله 12 سانتیمتری سفید

288,000 ریال244,800 ریال
تکی
فنجان چای خوری سفید

فنجان چای خوری سفید

285,000 ریال242,250 ریال
تکی
بشقاب تخت 12 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید

پیاله 15 سانتیمتری سفید

426,000 ریال362,100 ریال
تکی
پیاله 21 سانتیمتری سفید

پیاله 21 سانتیمتری سفید

772,000 ریال656,200 ریال
تکی
پیاله 18 سانتیمتری سفید

پیاله 18 سانتیمتری سفید

595,000 ریال505,750 ریال
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
پیاله 24 سانتیمتری سفید