فرم اس - مصارف حرفه ای
.
.
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

337,000 ریال299,930 ریال
تکی
بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 18 سانتیمتری سفید

342,000 ریال304,380 ریال
تکی
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

460,000 ریال409,400 ریال
تکی
بشقاب تخت 27 سانتیمتری سفید
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 30 سانتیمتری سفید

1,220,000 ریال1,085,800 ریال
تکی
فنجان چای خوری سفید

فنجان چای خوری سفید

490,000 ریال436,100 ریال
تکی
بشقاب تخت 12 سانتیمتری سفید
تکی
پیاله 15 سانتیمتری سفید

پیاله 15 سانتیمتری سفید

730,000 ریال649,700 ریال
تکی
پیاله 24 سانتیمتری سفید

پیاله 24 سانتیمتری سفید

1,350,000 ریال1,201,500 ریال
تکی
پیاله 21 سانتیمتری سفید

پیاله 21 سانتیمتری سفید

1,240,000 ریال1,103,600 ریال
تکی
پیاله 18 سانتیمتری سفید

پیاله 18 سانتیمتری سفید

916,000 ریال815,240 ریال
تکی
پیاله 9 سانتیمتری سفید

پیاله 9 سانتیمتری سفید

424,000 ریال377,360 ریال
تکی
جا تخم مرغی سفید

جا تخم مرغی سفید

633,000 ریال563,370 ریال
تکی
بشقاب تخت 9 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 9 سانتیمتری سفید

279,000 ریال248,310 ریال
تکی
بانکه کوچک سفید

بانکه کوچک سفید

1,410,000 ریال1,254,900 ریال
تکی
قوری چای خوری سفید

قوری چای خوری سفید

2,460,000 ریال2,189,400 ریال
تکی
سرویس 5 پارچه نمک، فلفل و سماق پاش سفید
تکی
بانکه بزرگ سفید

بانکه بزرگ سفید

2,160,000 ریال1,922,400 ریال
تکی
فنجان قهوه خوری سفید

فنجان قهوه خوری سفید

504,000 ریال448,560 ریال
تکی
نعلبکی چای خوری سفید
قندان سفید
تکی
سس خوری سفید
تکی
ظرف شیر سفید
تکی
فنجان قهوه خوری سفید