چای ساز برقی - زی
.
.
چای ساز پاستل کرم
تکی
چای ساز پاستل آبی
تکی
چای ساز پاستل سبز
تکی
چای ساز پاستل لیمویی
تکی
چای ساز پاستل گلبهی
تکی
چای ساز پاستل صورتی
تکی
چای ساز پاستل طوسی