ظرف پاستا - زی
.
.
ظرف پاستا کوچک پاستل آبی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل سبز
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل کرم
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل لیمویی
تکی
ظرف پاستا کوچک سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل سبز
تکی
ظرف پاستابزرگ پاستل صورتی
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل کرم
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل لیمویی
تکی