استکان چینی
.
.
استکان نئوکلاسیک پاستل آبی
تکی
استکان نئوکلاسیک پاستل صورتی
استکان نئوکلاسیک پاستل طوسی
تکی
استکان نئوکلاسیک پاستل گلبهی
استکان نئوکلاسیک پاستل لیمویی