وارمر قوری
.
.
وارمر چینی قوری سفید
تکی
وارمر چینی قوری سفید