تندیس چینی
.
.
تندیس چینی جینجر

تندیس چینی جینجر

8,570,000 ریال7,284,500 ریال
تکی
تندیس چینی روستر

تندیس چینی روستر

8,650,000 ریال7,352,500 ریال
تکی
تندیس چینی برونو

تندیس چینی برونو

84,000,000 ریال71,400,000 ریال
تکی
تندیس چینی میلو

تندیس چینی میلو

14,100,000 ریال11,985,000 ریال
تکی
تندیس چینی پوچی

تندیس چینی پوچی

11,700,000 ریال9,945,000 ریال
تکی
تندیس چینی توسن

تندیس چینی توسن

149,500,000 ریال127,075,000 ریال
تکی
تندیس چینی مارال
تندیس چینی کاروان
تندیس چینی جامبو و جیمبو