.
.
قوری قهوه خوری سه فنجان سفید

قوری قهوه خوری سه فنجان سفید

1,080,000 ریال918,000 ریال
تکی
قوری قهوه خوری دو فنجان سفید

قوری قهوه خوری دو فنجان سفید

1,010,000 ریال858,500 ریال
تکی
قوری چای خوری سه فنجان سفید

قوری چای خوری سه فنجان سفید

1,200,000 ریال1,020,000 ریال
تکی
قوری چای خوری دو فنجان سفید

قوری چای خوری دو فنجان سفید

1,010,000 ریال858,500 ریال
تکی
سس خوری 4 نفره سفید

سس خوری 4 نفره سفید

500,000 ریال425,000 ریال
تکی
سس خوری 1 نفره سفید

سس خوری 1 نفره سفید

370,000 ریال314,500 ریال
تکی
شیرخوری 2 نفره سفید

شیرخوری 2 نفره سفید

409,000 ریال347,650 ریال
تکی
شیرخوری 1 نفره سفید

شیرخوری 1 نفره سفید

265,000 ریال225,250 ریال
تکی
قندان سفید

قندان سفید

570,000 ریال484,500 ریال
تکی
شکردان سفید

شکردان سفید

570,000 ریال484,500 ریال
تکی
ظرف قند و شکر سفید

ظرف قند و شکر سفید

828,000 ریال703,800 ریال
2 نفره
ظرف خردل سفید

ظرف خردل سفید

260,000 ریال221,000 ریال
تکی
زیرسیگاری سفید

زیرسیگاری سفید

385,000 ریال327,250 ریال
تکی
فنجان چای خوری سفید
نعلبکی چای خوری سفید

نعلبکی چای خوری سفید

1,188,000 ریال1,009,800 ریال
6 نفره
جای خلال دندان سفید

جای خلال دندان سفید

330,000 ریال280,500 ریال
تکی
سماق پاش سفید

سماق پاش سفید

1,650,000 ریال1,402,500 ریال
6 نفره
نمک پاش سفید

نمک پاش سفید

1,536,000 ریال1,305,600 ریال
6 نفره
فلفل پاش سفید

فلفل پاش سفید

1,440,000 ریال1,224,000 ریال
6 نفره
جای خلال دندان سفید

جای خلال دندان سفید

310,000 ریال263,500 ریال
تکی
ست 4 پارچه نمک، فلفل و جای خلال دندان سفید
تکی
فنجان اسپرسو سفید

فنجان اسپرسو سفید

1,560,000 ریال1,326,000 ریال
6 نفره
نعلبکی اسپرسو سفید

نعلبکی اسپرسو سفید

1,170,000 ریال994,500 ریال
6 نفره
نعلبکی قهوه خوری سفید

نعلبکی قهوه خوری سفید

1,056,000 ریال897,600 ریال
6 نفره
فنجان قهوه خوری سفید

فنجان قهوه خوری سفید

1,590,000 ریال1,351,500 ریال
6 نفره