.
.
بشقاب تخت 31 سانتیمتری سرو غذا سفید
پیاله دسته دار 10 سانتیمتری سفید
گلدان چینی متوسط سفید
تکی
جای دستمال کاغذی سفید
تکی
پیاله 10 سانتیمتری سفید
4 نفره
بشقاب تخت 27 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 25 سانتیمتری غذاخوری سفید
بشقاب تخت 20 سانتیمتری میوه خوری سفید
بشقاب تخت 16 سانتیمتری دسر سفید
6 نفره
بشقاب گود 20 سانتیمتری خورش خوری سفید
دیس بیضی 35 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 32 سانتیمتری سفید
تکی
دیس بیضی 26 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 40 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 36 سانتیمتری سفید
تکی
دیس کباب 32 سانتیمتری سفید
تکی
سالادخوری 6 نفره سفید
تکی
سالادخوری 3 نفره سفید
6 نفره
پیاله 16 سانتیمتری سفید
2 نفره
پیاله 14 سانتیمتری سفید
پیاله 13 سانتیمتری سفید
زیر پیاله 16 سانتیمتری سفید
تکی
سس خوری 1 نفره سفید
تکی
شیرخوری 2 نفره سفید
تکی
شیرخوری 1 نفره سفید
تکی