.
.
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی
کاسه در دار کوچک پاستل کرم
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل کرم
تکی
کاسه در دار بزرگ پاستل طوسی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل لیمویی
کاسه در دار بزرگ  پاستل لیمویی
تکی
کاسه در دار کوچک پاستل صورتی
تکی
کاسه در دار متوسط پاستل صورتی
تکی