.
.
دیس لازانیا مستطیل سفید
تکی
دیس لازانیا مربع سفید
تکی
ظرف کیک پایه دار روندو 730 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1130 با پایه استیل
ظرف کیک پایه دار روندو 1530 با پایه استیل
سرویس سه پارچه مای سلف 7 خانه سفید
سرویس سه پارچه مای سلف 9 خانه سفید
ظرف پذیرایی دو طبقه سفید با پایه چوبی
ظرف پذیرایی سه طبقه سفید با پایه چوبی