سوشی و غذاهای شرق آسیایی
.
.
ظرف سه پارچه مای سلف 9 خانه سفید
تکی
دیس کاسرول سفید

دیس کاسرول سفید

1,350,000 ریال1,147,500 ریال
2 نفره
دیس کاسرول گرین تی

دیس کاسرول گرین تی

2,160,000 ریال1,512,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول سیترون

دیس کاسرول سیترون

1,800,000 ریال1,260,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بامداد

دیس کاسرول بامداد

2,160,000 ریال1,512,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول بلوبری

دیس کاسرول بلوبری

1,620,000 ریال1,134,000 ریال
2 نفره
دیس کاسرول کافی بینز

دیس کاسرول کافی بینز

1,940,000 ریال1,358,000 ریال
2 نفره
بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 21 سانتیمتری سفید

4,200,000 ریال3,570,000 ریال
6 نفره
دیس 19 سانتیمتری سفید

دیس 19 سانتیمتری سفید

1,050,000 ریال892,500 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 15 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
6 نفره
بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 19 سانتیمتری سفید

4,080,000 ریال3,468,000 ریال
6 نفره
ظرف سه خانه سفید

ظرف سه خانه سفید

1,210,000 ریال1,028,500 ریال
تکی
دیس 29 سانتیمتری سفید

دیس 29 سانتیمتری سفید

1,320,000 ریال1,122,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

بشقاب تخت 8 سانتیمتری سفید

3,360,000 ریال2,856,000 ریال
12 نفره
دیس بیضی سفید

دیس بیضی سفید

2,250,000 ریال1,912,500 ریال
6 نفره
دیس مستطیل 17 سفید

دیس مستطیل 17 سفید

3,960,000 ریال3,366,000 ریال
6 نفره
دیس محدب مای سلف سفید
دیس کاسرول تروپیکال