غذاهای ایتالیایی - مصارف حرفه ای
.
.
دیس پیتزا هتلی سفید
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل آبی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل سبز
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل صورتی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل طوسی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل کرم
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل گلبهی
تکی
ظرف پاستا کوچک پاستل لیمویی
تکی
ظرف پاستا بزرگ آران مینیاتوری
تکی
ظرف پاستا کوچک سفید
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل آبی
تکی
ظرف پاستابزرگ پاستل صورتی
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل کرم
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل گلبهی
تکی
ظرف پاستا بزرگ پاستل لیمویی
تکی
دیس پیتزا روندو سفید
ظرف پاستا بزرگ سفید
ظرف پاستا بزرگ آفتاب
ظرف پاستا بزرگ دلیسیو
ظرف پاستا بزرگ پاستل سبز
ظرف پاستا بزرگ سفید