.
.
قندان غزل

قندان غزل

1,870,000 ریال
تکی
بشقاب تخت 15 سانتیمتری غزل
تکی
بشقاب تخت 30 سانتیمتری غزل
تکی
بشقاب گود 19 سانتیمتری غزل
تکی
پیاله 9 سانتیمتری غزل
تکی
پیاله 12 سانتیمتری غزل
تکی
پیاله 21 سانتیمتری غزل
تکی
فنجان چای خوری غزل
تکی
نعلبکی چای خوری غزل
تکی
نمک پاش غزل

نمک پاش غزل

680,000 ریال
تکی
فلفل پاش غزل

فلفل پاش غزل

680,000 ریال
تکی
پیاله 24 سانتیمتری غزل