.
.
بشقاب تخت 9 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب تخت 15 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب تخت 18 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب تخت 21 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب تخت 24 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب تخت 27 سانتیمتری وگاس  قرمز
بشقاب تخت 33 سانتیمتری وگاس قرمز
بشقاب گود 19 سانتیمتری وگاس قرمز