.
.
سرویس چینی 102 پارچه کامل رزفلاور
12 نفره
سرویس چینی 98 پارچه کامل رزفلاور
12 نفره
سرویس چینی 27 پارچه غذاخوری رزفلاور
نعلبکی زیر استکانی رزفلاور
6 نفره
قوری چای چهار ترک رزفلاور
تکی
سرویس 6 پارچه قوری چای استوانه رزفلاور
قوری چای استوانه بزرگ رزفلاور