.
.
سرویس چینی 29 پارچه غذاخوری دلسا
6 نفره
سرویس چینی 103 پارچه کامل دلسا
12 نفره